Трошоци за управување со станбена зграда

Внесете го износот  по доспеана фактура во празното поле, без децимали и притиснете

ДОДАДИ ВО КОШНИЧКА  за да продолжите со плаќањето.

ден